You are here

Peripheral sensory neuron injury contributes to neuropathic pain in experimental autoimmune encephalomyelitis.