You are here

Fibromyalgia syndrome: A somatoform disorder?